Behoud houten gevelelementen

Burghouts is gespecialiseerd in het instandhouden van houten gevelelementen. Hiervoor is het beheersen van kwaliteit in processen, met name in de uitvoering, van belang. Met onze aanpak beperken wij de risico's ten aanzien van budgetzekerheid, houtrot, verfgebreken en functionaliteit. De budgetzekerheid en te leveren kwaliteit worden hierdoor aantoonbaar gemaakt. Belangrijk onderdelen van onze aanpak zijn inspectie en onderhoud.

Wij beschikken over vakmensen op het gebied van houtrotherstel, schilderwerk en gevelherstel, die weten wat van hen verwacht wordt, waar ze op moeten letten en welke maatregelen noodzakelijk zijn om kwaliteit te borgen. Daarnaast hebben wij ruime expertise in het maken van onderhoudsscenario's voor langere termijn.

Gedurende een looptijd van minimaal 15 jaar garanderen wij dat gevelementen, ramen en deuren vrij zijn en blijven van houtrot en verfgebreken. Door herstel en preventief onderhoud is daarnaast de functionaliteit geborgd en bestaat er budgetzekerheid ten aanzien van de instandhoudingskosten.

Ketenmutatie

Het vertrekpunt bij ketenmutatie is altijd de visie, ambitie en het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening naar huurders. De wens, doelstelling en strategie, het beleid, de maatschappelijke opgave en mate van bereidheid tot toekomstvastheid zijn bepalend voor het proces.

Burghouts neemt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van woningen. Dit levert verbetering op voor klanten en bewoners en resulteert in optimale klant- en bewonerstevredenheid. Wij beperken reparatie- en onderhoudsintervallen met dien verstande dat de woning voldoet aan de wens van de klant. Bewoners en klanten staan hierin centraal. Dat is 'succesvol beheer en onderhoud'. 

Wij voeren planmatig-, dagelijks- en mutatieonderhoud uit tegen vooraf vastgestelde bedragen per woning en koppelen dat waar mogelijk aan elkaar. Onze grip op processen en kosten van meerjaren onderhoud leidt tot een daling van de onderhoudskosten met een percentage variërend tussen de 10% en 20% ten opzichte van de huidige onderhoudsbegroting. Er is géén risico voor de klant door helderheid over de kosten. Dit is beheersing van het Total Cost of Ownership (TCO).

Door samen het proces slimmer, effectiever en efficiënter te organiseren voor nu en de toekomst kunnen vrijgekomen middelen worden geïnventariseerd om verdere of andere ambities waar te mmaken. Zoals levensloopbestendig maken,  meer comfort (waardevolle woningen) en energetische maatregelen. 

Meerjaren Onderhoudsplan

Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand noodzakelijk. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. Uitstel van onderhoud kost u extra geld.

Dit is een van de redenen om een MJOP, een MeerJarenOnderhoudsPlan te maken. De belangrijkste reden is om inzicht te krijgen in de planning en de kosten die onderhoud met zich meebrengt. Hiermee kot u tot beheersing van de kosten op korte en langere terijn en kunt u het onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemen. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, bijvoorbeeld door het vervangen van de complete dakbedekking, kunt u hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, ook kunnen overige onderhoudswerkzaamheden aangepast of verschoven worden. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Door de jarenlange ervaring zijn meerjarenonderhoudsplannen uitgegroeid tot een specialisme. Met name voor VvE's, vastgoedbeheerders en particulieren. 

24-uursrenovatie

De markt en samenleving dwingt ons tot uitdaging om te komen met innovatieve, betaalbare en duurzame oplossingen op het gebied van renovatie en onderhoud. Overlast beperken en kortere doorlooptijden realiseren zijn noodzakelijk, met name bij douche-, toilet- en keukenrenovaties. 

Het begrip 24-uurs renovatie wekt de indruk dat een renovatie binnen 24 uur wordt uitgevoerd. Het gaat echter veel meer om de uitdaging de overlast voor de bewoners zo minimaal mogelijk te houden en de doorlooptijd van de renovatie in de kortst mogelijke tijd te realiseren. Samenwerken is hierin een belangrijke factor.

Door op een slimme anier samen te werken en (deels) te prefabriceren zijn wij in staat om doorlooptijden te realiseren van 2 tot 4 dagen, afhankelijk van de omvang en huidige status van een ruimte. 

Carice

Met ons concept Carice ontzorgen wij u op een professionele manier. Binnen het concept hebben drie bedrijven hun expertise en kracht gebundeld om via één loket de complete zorg van uw vastgoed uit handen te nemen.

Alewijnse electrotechnische dienstverlening, Installatiebedrijf de Leeuw en Burghouts als onderhoudsbedrijf bieden voor al uw vragen op onderhouds- en renovatiegebied een oplossing. Naast de grote diversiteit aan werkzaamheden staat Carice voor professionele, klantvriendelijke vakmensen die de taal van de opdrachtgever spreken en zich eenvoudig aanpassen aan uw omgeving. 

Flexibel, dienstbaar, transparant en allround zijn kernwaarden waar u 24 uur per dag, alle dagen van de week van op aan kunt. Kijk voor meer informatie op www.cariceontzorgt.nl of laat u gerust eens informeren over de voordelen en het gemak van deze complete service.

© 2013 - Burghouts BV