Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Wij onderscheiden ons in de markt door Resultaatgericht samen te werken. Hierdoor willen wij herkenbaar zijn voor opdrachtgevers. Een belangrijk hulpmiddel dat we hiervoor inzetten is het VGO-keurmerk. Het keurmerk geeft zekerheid, is onafhankelijk en objectief.

Resultaatgericht samenwerken leidt tot lagere investerings- en onderhoudskosten, maar tevens ook nog eens tot een sneller en efficiënter proces met als eindresultaat optimale kwaliteit en klant-, bewoners- en gebruikerstevredenheid.

Als opdrachtgever kunt u een beroep doen op onze technische-, organisatorische-, communicatieve- en adviesvaardigheden. Onze beheersing van onderhoudskosten en kwaliteit voor een lange periode geeft u minder administratieve lasten en de mogelijkheid tot sturen op hoofdlijnen. Kortom: wij ontzorgen! Om dit te realiseren is een duidelijke visie noodzakelijk, het vergt tijd en energie en heeft gevolgen voor uw organisatie(cultuur).

Opleiding

Dankzij onze medewerkers kunnen wij de beloften die wij doen ook nakomen. Onze mensen zijn dan ook het allerbelangrijkste binnen de organisatie. Burghouts investeert veel tijd in haar medewerkers, met als doel hen een uitdagende baan met perspectief te bieden. Een belangrijk aspect daarbij is scholing. Medewerkers kunnen aangeven welke opleiding of scholing ze willen volgen, waarna wordt bekekend of dit past binnen opleidingsplan van de organisatie. 

Het opleidingsplan wordt organisatie-breed opgesteld, met als doel medewerkers optimaal te laten presteren op zowel vaktechnisch als sociaal vlak. Dit betekent onder meer dat wij onze medewerkers constant bijscholen, veelal via interne opleidingen. Hiermee krijgt u de garantie dat u de beste en meest gemotiveerde vakmensen over de vloer krijgt. Daarnaast bieden wij jong talent de gelegenheid om zich te ontwikkelen binnen ons bedrijf. Zowel Burghouts Schilderen | Isoleren als Burghouts Verbouw | Service-onderhoud is erkend leerbedrijf. Leerlingen worden door ons intensief begeleid door een ervaren leermeester, die hen de kneepjes van het vak bijbrengt. Ons doel is jonge ensen een kans te geven zich te ontwikkelen binnen ons werkgebied. En natuurlijk hopen wij dat we  na een aantal jaren de beschikking hebben over goed opgeleide vakmensen. 

Naast vakmatige scholing leren we onze mensen ook hoe om te gaan met veiligheid en gezondheid. Mede door onze medewerkers goed te instrueren op het gebied van veilig en gezond werken en milieuzorg zijn wij al vele jaren in het bezit van het VCA**-certificaat.

Levensduurdenken, TCoO

Doordat wij conceptmatig denken leiden 'slimme ingrepen' tot een positieve impuls op de exploitatieperiode. Reparatie- en onderhoudsintervallen worden beperkt met dien verstande dat woningen uiteraard voldoen aan de wens van de klant. Onze grip op processen en kosten van meerjaren onderhoud leidt tot een daling van onderhoudskosten met een percentage dat kan variëren tussen de 10% en 30% ten opzichte van huidige onderhoudsbegrotingen. Er is géén risico voor de klant door helderheid over de kosten. Dit is beheersing van het Total Cost of Ownership (TCO).

Wij werken veelal volgens de systematiek ResultaatGericht Samenwerken en stellen visie, afspraken en resultaat centraal en kijken naar onderhoud(skosten) in de toekomst. Het is een methodiek voor ketensamenwerking in onderhoud en renovatie. Stapsgewijs wordt in 7 fasen (intitiatief, planontwikkeling, planuitwerking, opdrachtverstrekking, projectuitvoering, projectoplevering en beheersfase) aan de hand van 7 thema's (veiligheid, gezondheid, energieprestatie, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen) het proces op elkaar afgestemd. Dit leidt tot efficiëntere samenwerking.

Het is vastgoedonderhoud volgens een op maat ontworpen onderhoudsscenario met een vooraf vastgesteld en gewaarborgd resultaat.

Stichting Burghoutsfonds

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het bedrijf, in 2008, hebben de medewerkers als cadeau een stichting opgericht. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De stichting ondersteunt structureel één of meerdere projecten, of start zelf een project op, waar de kernwaarden van Burghouts in terug komen:

  • klant van de kant: het renoveren van een school wordt niet gedaan voor het schoolbestuur, maar voor de leerlingen
  • duurzaam: waar mogelijk blijft het niet bij één keer, maar wordt jaarlijks stapsgewijs gerenoveerd
  • samenwerking: met partners die dezelfde waarden uitdragen
  • medewerkers: de werkzaamheden worden zoveel mogelijk gerealiseerd met de medewerking van de medewerkers van Burghouts

Projecten zullen zoveel mogelijk gezocht worden in het verlengde van de activiteiten van Burghouts; renoveren, verbouwen en schilderen. 

Meer informatie over de stichting vindt u op www.stichtingburghoutsfonds.nl.

 

Social return

Mensen perspectief bieden op een baan. Ook daar zet Burghouts zich voor in. Dit doen wij door mensen et een afstand op de arbeidsmarkt via leer-werk-trajecten aan de slag te zetten. Doel hiervan is mensen die dat willen en hiervoor open staan binnen een aantal jaren aan een vaste, betaalde, baan te helpen zonder dat vakkrachten hiervoor plaats hoeven te maken. We proberen hieree een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Ook dat is maatschappelijk betrokken ondernemen.

Duurzaam werken

Wij zijn van mening dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft een bijdrage te leveren voor de toekomst. Dat besef is in alle lagen van de organisatie doorgedrongen en dat dragen we ook uit. In ons dagelijks werk staan duurzaam adviseren, renoveren en onderhouden centraal. Dat doen we door bezig te zijn met levensduurverlenging van vastgoed, het toepassen van energetische maatregelen en cycli van onderhoud op te rekken. Wij maken gebruik van producten die het milieu sparen. Regionale focus zorgt voor minder autokilometers en lokale betrokkenheid die onder meer tot uiting komt in werkgelegenheid en ondersteuning van lokale projecten.

Door ons te focussen op People en Planet realiseren we Profit. Winst in elk opzicht en met voordelen voor alle belanghebbenden.

Ons doel is een bijdrage te leveren aan het creëren van een prettige leefomgeving. Met de ondertekening van 'het Groene Akkoord' laten wij zien deze uitdaging serieus te nemen. GPR Onderhoud maakt dit voor ons meetbaar. Het optialiseert de milieuprestatie van maatregelen met inbegrip van de onderhoudscyclus en investeringskosten. Dit stelt ons in staat ook prestatiegericht te werken aan duurzaam onderhoud.

© 2013 - Burghouts BV